Hem Astrologisk Konsultation Jan Romander Artiklar Litteratur och Länktips Kontaktinfo
 

Astrologisk konsultation: Spådomskonst eller psykoterapi?

Astrologi har, för att uttrycka det försiktigt, hamnat i dåligt rykte. Anledningen är framför allt att man har försökt utnyttja astrologi som spådomskonst, antingen för att projicera karaktärsdrag på enskilda individer eller för att förutsäga framtiden för dessa. Detta har historiska rötter sedan tusentals år då astrologer/astronomer noterade att vissa konstellationer år efter år återfanns på samma ställe på himlavalvet samtidigt som man skördade vissa grödor.
Såsom i himlen, så ock på jorden således. Av detta drog man slutsatsen att astrologi kunde användas till att förutsäga egenskaper och öde hos individer.

Kort skulle man därför kunna säga att astrologins största problem har varit och är i viss mån fortfarande astrologerna.

Under de senaste 75 åren har en alternativ användning vuxit fram i Västerlandet: Att integrera astrologi med den ungefär samtidigt framväxande moderna psykologin. C G Jung skrev en gång: "Framtidens psykologi förutsätter ett återskapande av de förlorade sambanden mellan den moderna människan och kosmos. Om denna bro inte kan byggas kan en sant helande psykologi/psykoterapi inte existera." En sorts kosmisk psykologi är sålunda nödvändig och det är just detta som astrologisk psykologi och astrologisk konsultation syftar till att vara.

 

Vad kan man vänta sig av en astrologisk konsultation?

Det högre Självet ger alltid energi åt nästa steg i den personliga utvecklingsprocessen genom att rikta vår uppmärksamhet åt ett visst håll i tillvaron. Detta visar sig genom att förändringar, utmaningar, kriser etc. inträffar i livet, något som gör att vi under kortare eller längre tid i större eller mindre utsträckning tappar fotfästet i tillvaron. Livet innebär att perioder av kreativitet och glädje åtföljs av hopplöshet och förlorad framtidstro. Den utlösande händelsen, som man nästan alltid upplever som ett utifrån kommande öde, kan exempelvis vara att man tröttnat på sitt jobb, känner sig utbränd förlorat en partner etc. Självklart kan liknande förvirring eller osäkerhet uppstå som ett resultat av s.k. lyckliga omständigheter som t ex att man gått in i ny relation eller fött barn etc.
En astrologisk konsultation kan då ge perspektiv på det underliggande syftet med den innevarande situationen eller med andra ord vad som vill komma fram ur den och vad vi kan ”lära” av den.

Astrologi kan som inget annat instrument tillföra tillförlitlig timing i processen, d v s hur länge den innevarande situationen kan tänkas bestå.
Den kände amerikanske astrologen/psykologen Stephen Arroyo har formulerat det på följande sätt: ”Astrologi hjälper oss att utveckla tålamod, för när man inser att väsentliga aspekter av ens liv är föremål för en från början etablerad periodicitet och cyklisk rytm, blir det mycket lättare att med tålamod vila i det närvarande och acceptera den innevarande situationen i vetskap om att de nuvarande omständigheterna kommer att vika undan när det underliggande syftet uppnåtts.”

Rent allmänt beskriver den astrologiska kartan eller det personliga horoskopet Självets vision om individens liv, liksom de utmaningar och problemområden såväl som talangområden som vi kommer att behöva möta under livet för att få ett skäl till utveckling och växt. Följaktligen kan en astrologisk konsultation fungera som en sorts livskonsultation gällande livet i allmänhet även om den innevarande livssituationen inte är uppenbart problematisk.

 

Astrologisk coaching

Astrologisk coaching syftar till att frigöra den kreativa potential som vi alla bär inom oss. Astrologisk coaching handlar om att arbeta med viljan samt inse de möjligheter som ”hindren” i vår verklighet kan utgöra. Viljan är, i ett psykosyntetiskt perspektiv, psykets mest centrala del. Den balanserar och utnyttjar i idealfallet alla individens övriga aktiviteter och funktioner utan att tränga bort en enda. Den utvecklade viljan kan liknas vid rorsmannen på en båt som håller denna på rätt kurs trots avdrift och strömmar.
Astrologisk coaching kombinerar psykosyntetisk teori med den astrologiska kartans symbolik. Härigenom får vi en möjlighet att se personlighetens styrkor och utmaningar på vägen mot helhet. Frågor som är centrala är, vad vill du, hur ser dina drömmar och visioner ut, upplever du några hinder. Astrologisk coaching utgår från din nusituation och syftar till att staka ut vägen fram mot målet.

 

Uppgifter jag behöver:

Födelsedag, födelsetid (ange källan), födelseplats (om Stockholm, ange sjukhus).
Hur noggrann födelsetiden än är uppgiven behöver den korrigeras för att timingen via framför allt progressioner ska bli helt tillförlitlig. För att genomföra detta arbete behöver jag en kort beskrivning av 3 – 5 viktiga tilldragelser i ditt liv med tillhörande datering. År och månad räcker ofta men är datum känt ska detta givetvis anges.

Uppgifterna skickas i förväg lämpligen per e-post. (info@celest.se)